ZS Senomaty - Vnitřní řád školní jídelny

základní a mateřská škola Senomaty

Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny

 


                                       PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

účinnost od  01. 09. 2019

                                                                                                                                                                                                                                              

                                        Organizace:  Základní škola a Mateřská škola Senomaty,

                                                              okres Rakovník

                   Základní škola        Náměstí Karla Buriana  54, PSČ 270 31 Senom

                           IČO: 47014318, DIČ: CZ 47014318

                           tel.:734 573 567, bankovní spojení č.ú.: 540211319/0800

                           e-mail: zssenomaty@iol.cz, www.zssenomaty.cz

                           ředitel školy: Mgr. Bc. Miroslav Halló

                            právní forma: příspěvková organizace, zřizovatel: městys Senomaty


 

                                        Provozovna: Školní jídelna Senomaty

                 Školní jídelnaNádražní 242

                 Senomaty, PSČ 270 31

                 tel.:734 573 566, e-mail:sjsenomaty@atlas.cz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 Vnitřní řád ŠJ se řídí zákonem:

•   vyhláškou č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

•  vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových

     organizacích, zřízenými územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

•  vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů

•  vyhláškou č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

•  vyhláškou č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

•  vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní

    a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

•  nařízení EU č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin

•  vnitřními předpisy školy

                                                     

Obsah:  1. Informace o ŠJ

               2. Rozsah poskytovaných služeb

               3. Časový harmonogram výdeje pokrmů

               4. Přihlašování a odhlašování jídla

               5. Alergie

               6. Hygienická pravidla donesené stravy pro alergické děti

               7. Ceny stravného

               8. Platba stravného

               9. Práva a povinnosti žáků

              10. Práva a povinnosti zákonných zástupců

              10. Provoz oběda

              12. Chování strávníků v jídelně

              13. Ostatní informace k provozu

 

 

   Tento řád upravuje režim provozu školní jídelny včetně postavení zaměstnanců a strávníků, podmínky hygieny,

   zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

   Hlavní činností školní jídelny je zabezpečení školního stravování dětí a žáků, dále pak závodního stravování zaměstnanců.  

           

1. Informace o ŠJ

    Pracovní doba  06.00 – 15.00 hod.

    Pracovníci školní jídelny jsou: kuchařka, vedoucí – Dana Hudečková

                                                   pomocná kuchařka, technicko-hosp. pracovník - Jana Sochorová

    Za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny.

    Jídelní lístek je sestavován na základě nutričních požadavků, zásad zdravé výživy s ohledem na dodržování

    spotřebního koše vybraných potravin.

    Pestrost je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce.

    Dbá se o střídání jídel masitých, bezmasých a zeleninových. Syrová zelenina či ovoce se podávají dle možnosti co nejčastěji.

    Dětem jsme zařadili do jídelníčku celozrnné pečivo, cereálie, pohanku, jáhly, kroupy, cizrnu, bulgur, ovesné vločky apod.

    Součástí stravování (přesnídávka, oběd, svačina) jsou i nápoje, které jsou již účtovány v ceně stravného,

    dle příslušné věkové kategorie.

    Ve školní jídelně je dbáno na pestrost nápojů, jsou podávány tyto různé nápoje: čaje (ovocné, ovocně-bylinné, černé,

    zelené, bylinné s medem, multivitamínové), džusy, ovocné koncentráty obohacené jódem, ochucené minerálky, ovocná

    mléka, čokoládové nápoje, syrovátkové nápoje, Granko, kakao, bílá káva, mléko.

 

2. Rozsah poskytovaných služeb

    Školní jídelna Senomaty zajišťuje stravování:

    •  Pro žáky Základní školy.

       Přesnídávku, 1 oběd denně v době pobytu dítěte ve škole (školském zařízení) za cenu stanovenou

       finančním normativem podle vyhlášky o školním stravování.

       Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo (vaříme jeden chod), nápoj, případně další doplněk – zeleninový salát, ovoce,

       moučník, mléčný výrobek

    •  Pro děti Mateřské školy.

       Přesnídávku, odpolední svařinu, 1 oběd denně v době pobytu dítěte ve škole (školském zařízení) za cenu stanovenou

       finančním normativem podle vyhlášky o školním stravování

    •  Pro zaměstnance škol a školských zařízení v rozsahu 1 oběd denně podle vyhlášky o závodním stravování.

       Zaměstnanec má nárok na oběd až po 3 odpracovaných hodinách, první den nemoci není možné oběd odebrat

    •  Pro důchodce, kteří odešli do důchodu ze školství v době trvání právního subjektu školy, 1 oběd denně

 

    Školní jídelna zajišťuje stravování dětí v ZŠ a MŠ, po celou dobu školního roku, jehož počátek a konec je vyhlášen    

    MŠMT v Praze, s výjimkou prázdnin. Ředitel může povolit provoz ŠJ v určitých dnech prázdnin.

   

3. Časový harmonogram výdeje pokrmů

    Z mimořádných provozních důvodů může být doba výdeje změněna. O této změně jsou strávníci informováni

    prostřednictvím: vedení školy, nástěnky nebo u výdejního okénka.

 

   Čas donášky a výdeje stravy:

 Chod

MŠ1

MŠ2

MŠ3

Zaměstnanci

Důchodci

 Přesnídávka

08:45

08:45

08:25

08:25

......... 

 .........

 Oběd

11:45/12:35

11:45

11:20/11:45

11:20

11:45

11:15

 svačina

 ..........

                 14:25

14:25

14:25

.......... 

 .........

 

   Stanovená norma pečiva (rohlík, houska, chléb) přesnídávek, svačin ředitelem školy:

   (norma pečiva není stanovena jiným předpisem)

                      Přesnídávky                                    Svačiny                   
  MŠ 3 - 6 let                jedna půlka pečiva   MŠ 3-6 let                          jedna půlka pečiva
  MŠ 7-10 let                    dvě půlky pečiva   MŠ 7-10 let                        jedna půlka pečiva
  ZŠ 7-10 let                    dvě půlky pečiva  
  ZŠ10-11 let                   dvě půlky pečiva  

 

    - Věková kategorie dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.: 3-6 let, koeficient 0,5

                                                                                7-10 let, koeficient 0,7

                                                                               11-14 let, koeficient 0,8

     

    - Norma nápojů na dítě: 200 ml (ostatní normy jsou ve vnitřním dokumentu - Množství pokrmů, vyvěšeno u vchodu do ŠJ,

       na www stránkách školy)

 

4. Přihlašování a odhlašování jídla

    Ke stravování se musí strávníci, zaměstnanci i bývalí zaměstnanci řádně přihlásit vyplněním písemné přihlášky.

    Přihláška musí být kompletně vyplněna a vrácena před zahájením stravování. Přihláška se vyplňuje na každý školní rok.

    V době prázdnin, přerušení provozu a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen.

    V případě onemocnění má dítě/žák, nebo jeho zákonný zástupce, první den nemoci nárok odebrat stravu: 

    1.) přesnídávku, lze vyzvednout v zařízení, kde se určené dítě stravuje

    2.) oběd, lze vyzvednout v ŠJ do vlatních jídlonosičů v době k tomu určené v 11:40 hod.

         (další dny nemoci budou strávníkovi  odhlášeny automaticky)

    Za neodebranou, nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

    V případě, že učitelé  jsou  se  žáky  v době  stravování  mimo školu nebo  z jakýchkoliv  důvodů  se nemohou dostavit  

    v určenou dobu ke stravování, musí  tito učitelé předem tuto okolnost dohodnout s vedoucí  ŠJ.

    V těchto případech bude žákům vydán oběd v dohodnutém čase.

    V době výletů  jsou  učitelé povinni nahlásit vedoucí ŠJ alespoň týden předem počty žáků, kteří pojedou na výlet.     

    Strava se odhlašuje a přihlašuje pracovní den předem, nejpozději do  14.00 hod., neodhlášená strava je strávníkovi účtována.

    Odhlašování a přihlašování stravy:

    - na tel. čísle 734 573 566, pouze SMS, od 12:00 - 14:00 hod.

    - na email: sjsenomaty@atlas.cz, nejdéle do 14:00 hod.

       (prosím uvádět jméno i příjmení strávníka)

    Odpolední svačina v MŠ, se přihlašuje ráno učitelce, spolu s informací zda dítě spí.


5. Alergie dětí či jná zdravotní omezení

   Školní jídelna je povinna označit na jídelníčku u každého jídla alergeny, ale nevaří individuální

     stravu pro děti s dietami či jakoukoliv alergií na potraviny. Školní jídlena není  povinna vařit pro

     tyto děti, nemá k tomu ani profesní zaměstnance (nutriční terapeut), dále z důvodu kapacity a

    časového omezení. V případě, že rodič shledá na jídelním lístku alergen, který dítě ze 

    zdravotních důvodů nesmí, stravu dítěti odhlásí. Případně po dohodě s vedoucí ŠJ je možné

     si donest vlastní stravu v omyvatelném jídlonosiči, která bude následně zaměstnancem jídelny

     hygienicky uchována a pro výdej zregenerována. V případě, že dítě dochází do MŠ, tak dítěti dát

     vlastní jídlo musí (neplatí v případě, že by si dítě vyzvedl z MŠ před obědem).

     Potravinovou alergii je nutno doložit lékařským potvrzením. 

   

   6. Hygienická pravidla donesené stravy pro alergické děti

     Rodič zodpovídá za nezávadnost, kvalitu a odpovídající množství doneseného jídla.

     Nedojedené zbytky jídla z přesnídávky a svačiny (celé ovoce, sušenky a pod.), se likvidují

     v kompostéru, nebo se vracejí rodičům, dle dohody. Zbytky z oběda jsou likvidovány v kompostéru.

     Nádoba na odběr stravy, má vyhovovat hygienickým předpisům, musí být omyvatelná a určená

     pro potraviny. Rodič, dostane z jídleny jídlonosiče umyté druhý den, po výdeji stravy.

      

7. Ceny stravného

    Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném roce.

    Rodiče hradí pouze náklady na potraviny, mzdová režie je hrazena státem, věcná režie je hrazena zřizovatelem

    městys Senomaty (www.senomaty.cz).

 

 Věková kategorie

3 – 6 let

7 – 10 let

11 – 14 let

 Přesnídávka

  9,-

  12,-

                    12,-

 Oběd

21,-

  25,-

                    26,-

 Odpolední svačina

  8,-

    8,-

                                       

 Celkem:

38,-

                      45,-

                    38,-

 

 

 

 

 

 

8. Platba stravného

     Stravné se hradí podle skutečné docházky měsíc zpět, je možné ho zaplatit:

     •  převodem na účet školy č. 540211319/0800 u České spořitelny, variabilní symbol bude každému strávníkovi

        sdělen individuálně

     •  hotově ve škole 

 

9. Práva a povinnosti žáků

    Žák má právo:

     • na kompletní oběd včetně masa a příloh

     • využívat zařízení a vybavení ŠJ za podmínek určeným tímto řádem

     • požádat dozor ve ŠJ o pomoc při řešení problému

     • vhodným způsobem vyjadřovat své názory, aniž by byl za ně jakýmkoliv způsobem trestán

     • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně-patologickými jevy, před tělesným

       či duševním násilím, urážením a zneužíváním

 

    Žák má povinnost:

     • dodržovat Vnitřní řád školní jídelny, respektovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen

     • chová se slušně, respektuje pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců ŠJ, nedopouští se projevu

       šikany či rasismu

     • hlásit jakékoliv své poranění nebo úraz spolužáka, pokud o něm ví, pedagogickému pracovníkovi


 10. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

       Zákonný zástupce má právo:

    má právo vznášet připomínky a podměty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy

     • odhlásit své dítě ze stravování  ŠJ, a to i v průběhu školního roku

     • zvolit si formu hrazení obědů, bezhotovostně příkazem v bance, nebo hotovostní platbou ve škole


       Zákonný zástupce má povinnost:

     zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti

      žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit ze stravy a respektovat dobu odhlašování obědů

   •  uhradit včas stanovený poplatek za stravu 

     • seznámit se s Vnitřním řádem a stvrdit toto svým podpisem na Přihlášce ke stravování

     • nahlásit úplné ukončení stravování vedoucí školní jídelny


11. Provoz oběda

     Příchod do ŠJ probíhá organizovaně, pod dozorem pedagogických pracovníků.

     V šatně před jídelnou si strávníci odloží bundy a tašky. Do jídelny vstupují , až když je přítomný dozor.

     Výdej oběda:

     MŠ2: pomocná kuchařka připraví veškeré nádobí na vyhrazené stoly pro MŠ2, nalije nápoje a polévku, děti zasedají k nalité polévce,

     pro výdej hlavního jídla si děti chodí samostatně k výdejnímu okénku. Doplněk stravy (kompot, salát), mají dětí připravený na stole.

     ZŠ: po vstupu do jídelny pedagog určí žáky, kteří rozdají čisté nádobí a příbory na každý stůl, po zasednutí všech žáků,

     na místo určené začíná nalévání polévky.

     Polévku nabírá a rozlévá pedagogický pracovník na připravené nádobí.

     Výdej hlavního jídla probíhá u výdejního okénka, kam si každý strávník chodí samostatně.

     Doplněk stravy (kompot, salát, moučník apod.), mají strávníci připravený v chladící vytríně (jídelna).

      Nápoje, si každý strávník (ZŠ) vybírá samostatně, na stole s čistým nádobím, na výběr má vždy ze dvou druhů ovocných

      koncentrátů nebo čisté vody.

      Společná pravidla pro MŠ2, ZŠ:

     Strávník  má možnost přídavku stravy dle stavu výdeje, nádobí nesmí z jídelny odnášet.        

     Konzumace probíhá vsedě u stolu. Úklid během výdeje zabezpečuje personál jídelny.

     Použité nádobí i příbory si každý strávník odnáší sám, ke stolu s použitým nádobím, kde vše rozdělí do nádob

     k tomu určených. Případné zbytky jídla, si každý strávník po sobě seškrábne  do nádoby k tomu určené.

     Použité nádobí, odváží  kuchařka nebo pomocná kuchařka na vozíku do kuchyně, kde je nádobí umyto.

  

12. Chování strávníků v jídelně

       Při čekání na výdej stravy zachovávají strávníci pravidla slušného chování a řídí se zásadami správného stolování.

       Strávníci se v jídelně za pedagogického dozoru chovají slušně, aby svým chováním nerušili ostatní strávníky,

       neničili majetek a zařízení školní jídelny, nebo jinak nenarušili chod jídelny.

       Potřísnění stolu nebo podlahy, nahlásí pedagogickému pracovníkovi, na jeho pokyn pak bude pracovnicí kuchyně vše     

       uklizeno, aby nedošlo k úrazu.

       Dojde-li k úrazu strávníka, pedagogický dozor mu poskytne první pomoc a provede zápis v knize úrazů, vše nahlásí     

       řediteli školy.

       V jídelně konají dohled pedagogové, kteří dohlédnou  na čistotu rukou a chování žáků při výdeji a konzumaci jídla.  

                       

13. Ostatní informace k provozu:

      Osobám, které se ve školní jídelně nestravují, je vstup do školní jídelny zakázán! (neplatí to pro zaměstnance, který v jídelně

       vykonává dozor při obědě, tento dozor je určen ředitelem školy a vedoucí ŠJ je o něm informována)

      Ve školní jídelně, přilehlých  místnostech  a okolí je přísně zakázáno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje.

      Jídelníček je vyvěšen u vstupu do jídelny, na internetových stránkách školy (www.zssenomaty.cz),

      dále pak v MŠ a ZŠ. Změna jídelního lístku z provozních či jiných důvodů je vyhrazena!

       (jídelníček na následující týden je vyvěšen nejpozději v pátek)

       V jídelně je zakázáno z hygienických důvodů konzumovat či donášet jiné jídlo, než to, které bylo vydáno školní jídelnou!

       (výjimku má žák, který dostal povolení od ředitele školy, zdrav, důvody a pod.)

       Dále je z hygienických důvodů zakázáno odnášet jídlo ze školní jídelny domů, kromě ovoce a zabalených potravin

       od výrobce (sušenka, apod.)

      Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlah znečištěných  

      jídlem viz Sanitační řád školní jídelny.

      Ředitel školy, je seznámen s tímto řádem, jakékoliv porušení, bude kvalifikováno jako přestupek tohoto řádu.

      S případnými dotazy se obracejte na vedoucí školní jídelny.

      Seznámení s Vnitřním řádem školní jídelny potvrzuje strávník a zákonný zástupce strávníka svým podpisem

      na přihlášce ke stravování.

      Tento vnitřní řád je vyvěšen u vstupu do jídelny, v jídelně,  v ZŠ a MŠ, na internetových stránkách školy.

     

      Vypracováno dne: 01. 09. 2019

 

      Vypracovala: Dana Hudečková (vedoucí ŠJ)                              

      Schválil: Mgr. Bc. Miroslav Halló (ředitel ZŠ)

                                        

 

(27.08.2011)