Úvodní stránka

základní a mateřská škola Senomaty

Skrytá kategorie

Vítejte na stránkách naší školy

Naše škola je otevřena všem dětem, rodičům i veřejnosti - a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žákovy osobnosti, tak zapojením školy i jejích žáků do veřejného života.
Jedním z hlavních cílů školy je intenzivní zaměření na výchovu mravních hodnot. Podporujeme spolupráci mezi žáky a vytváření dobrých sociálních vazeb. Pomáháme žákům nalézt žebříček hodnot, vést je k samostatnosti a tím je připravit na budoucí životní role. Na cestě k těmto cílům počítá škola s intenzivní spoluprací rodičů. Účinnou pomocí je také výuka etické výchovy, používání projektových metod a individuální přístup učitelů k žákům.
Snažíme se o to, aby osvojování vědomostí a výchova probíhaly v tvořivé, klidné až rodinné atmosféře.

Mateřská škola
Třída mateřské školy sídlí v 1.patře budovy Mateřské školy a je složena z dětí 3-6 letých. Práce s dětmi je rozdělena do 3 skupin podle věku. Veškeré činnosti v MŠ jsou vedeny Školním vzdělávacím programem. Mateřská škola má přímo ve své blízkosti na jižní straně rozlehlou zahradu s pískovištěm, průlezkami a skluzavkou.

Odborné pedagogické vedení dětí zajišťují 2 paní učitelky s dlouholetou praxí / viz. Učitelský sbor /.

Mateřská škola je umístěna na klidném místě v blízkosti lesů a bohaté přírodní scenérie. Proto i koncepce školy byla vedena ekologickým směrem a navíc velmi důležitým úkolem je vést děti ke získání přiměřené fyzické psychické a sociální samostatnosti, vypěstovat u dětí zdravé sebevědomí a sebejistotu.

Výchovně – vzdělávací činnost je rozdělena do 10 okruhů:

1. První poznání
2. Barevný podzim
3. Bude zima, bude mráz
4. Vánoce přicházejí
5. Zima, zima zimička
6. To to zebe
7. Když jaro zaťuká
8. Zkoumání přírody
9. Místo, kde žijeme
10. Těšíme se na prázdniny

Dominantní formou vzdělávání je hra, která je založena na prožitkovém učení. Při výběru úkolů je čerpáno z Kafometu – Katalog forem a metod práce pro mateřské školy.

Vedeme děti k dodržování:
- základních společenských norem chování
– k sebeobsluze
– k dodržování hygieny
– ke správnému stolování
– k dodržování základních pravidel bezpečnosti
– k péči o své zdraví
– k udržení si pořádku ve vlastních i společných věcech

Jezdíme s dětmi i na plavecký výcvik do Rakovníka.

Informace o ZŠ a MŠ
Naše škola má 1.stupeň se dvěma třídami, v I.třídě se vyučuje 1. a 2.ročník a ve 2.třídě se vyučuje 3. a 4.ročník, a 1 oddělení školní družiny. Škola má maximální kapacitu 40 žáků. Mateřská škola má kapacitu 25 dětí v 1 třídě a školní kuchyně kapacitu 100 strávníků. Cizím jazykem je ANGLIČTINA, kterou vyučujeme ve 3. a ve 4.ročníku.


Základní škola, mateřská škola a školní kuchyně sídlí v samostatných budovách v těsné blízkosti školy. Mateřská škola má k dispozici rozlehlou zahradu s pískovištěm a dětskými průlezkami, škola v současné době zahradu školy rekonstruuje.


Učitelé k mimoškolnímu vyžití žákům nabízejí kroužky kytara a divadelní kroužek, relaxační cvičení a angličtinka. Průběžné akce školy, výlety, exkurze, škola v přírodě, účast ve výtvarných a tělovýchovných soutěžích, výjezdy do divadel atd. nabízejí velmi pestrou škálu vyžití a podnětů pro rozvoj vědomostí, schopností a dovedností žáků. V obou třídách školy máme počítače a internet v jedné třídě, plánujeme zavedení internetu i do třídy druhé. Počítače využíváme při výuce i mimo ni.

Koncepční záměr rozvoje školy
Koncepce se opírá o koncepci rozvoje Obce Senomaty. Poloha obce předurčuje charakter zdejšího mini regionu a jeho požadavky na vzdělání místních dětí.

Jsme malotřídní škola se dvěma třídami – 1. třída / 1. a 2. ročník / a 2. třída / 3. a 4. ročník /.

Náš subjekt se skládá ze čtyř zařízení:
Základní škola  :cílová kapacita 40 žáků
Mateřská škola :cílová kapacita 25 dětí
Školní družina   : cílová kapacita 25 dětí                                                                                 Školní jídelna :cílová kapacita 100 stravovaných                                                                          

V budoucnosti chceme:
1. otevřít 5.ročník (nynější kabinet)
2. zrekonstruovat zahradu školy
3. zrekonstruovat zahradu školky
4. rekonstrukce ředitelny
5. pokud by škola měla k dispozici školní byt – přeměnila by jej na velkou tělocvičnu a z nynější tělocvičny by vytvořila třídu nebo hernu

(09.11.2010)

Novinky ze školy

 • Důležité informace


   

  Důležité upozornění:

  Otevření škol od 12.4.2021.Ve složce levé menu-škola -ke stažení jsou informace
  k otevření škol.

   

  Zápis žáků do 1.ročníku základní školy

  Ředitel Základní školy a Mateřské školy Senomaty,okres Rakovník vyhlašuje termín podání žádostí přijetí dětí do 1. ročníku základní školy na středu 7.4.2021,(žádosti lze podávat až do 30.4.2021).

     Podle zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)o zápis do 1.ročníku ZŠ žádají rodiče (zákonní zástupci) dětí,které v letošním školním roce dovršily nebo dovrší šesti let,tedy narozené
  mezi 1.9.2014 - 31.8.2015,a dále dětí,které měly v roce 2020 rozhodnutím ředitele školy povolen odklad školní docházky.

  Žádost o přijetí je na www.zssenomaty.cz, v levém menu-škola-ke stažení.

  K žádosti přiložte kopii (lze vyhotovit i ve škole) nebo fotografii rodného listu dítěte.

  Vzhledem k virové nákaze v ČR dle rozhodnutí ministerstva školství přijímá ředitel školy pouze písemné žádosti a žádost lze podat následujícími způsoby:

  1.         do datové schránky školy - ID schránky:  yxwsver

  2.         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze prostý email!)

             zssenomaty@iol.cz

  3.         poštou - ZŠ a MŠ Senomaty, nám.K.Buriana 54, 270 31 Senomaty

  4.         osobní podání - dohodnout na tel.: 734 573 567

  5.         vhodit do schránky školy – na pravých vratech vedle budovy základní školy.

  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.),je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

  Po ukončení mimořádných opatření budou pozváni žadatelé s dětmi k setkání v ZŠ.
  (Na žádost zákonného zástupce a po vyjádření dětské pedagogicko-psycholog. poradny lze také přijmout dítě narozené od 1.9.2015 do 31.12.2015.
  Na žádost zákonného zástupce po vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-psycholog. poradny lze také přijmout dítě narozené od 1.1.2016 do 31.6.2016).

  Poučení o odkladu:

  Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku,v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku,rozhodne ředitel školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden školní rok,pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  Žádost o odklad je na www.zssenomaty.cz v levém menu-škola-ke stažení. 

  Pravidla soutěže o nejkrásnější kraslici ve složce ke stažení.

   

   

  Pro měsíc únor 2021 je stanoven poplatek za MŠ ve výši 100,- za celodenní docházku a 50,- za polodenní docházku, za docházku do ŠD je stanoven za toto období poplatek 50,-.

  Za měsíc březen (duben) 2021 bude stanoven poplatek podle toho, od kdy bude opět obnoven provoz.

   

  Od 1.3.2021 nejméně do 11.4.2021 vláda zavřela základní a mateřské školy.

  Možnost individuálních konzultací zůstává. Školní jídelna není v provozu.

  Od 25.2.2021 nelze používat i pro děti podomácku vyrobené látkové roušky, respirátory malých velikostí většinou nejsou, mají se používat roušky chirurgické,zdravotnická obličejová maska nebo jiná s vyšší ochranou, například nanoroušky.

   

  1.a 2.ročník se vrací k povinnému domácímu vzdělávání, rozvrh byl zaslán rodičům emailem.

  Žáci 3. a 4.ročníku:rozvrh výuky v teamsech pro 3.a 4.ročník je uveden ve složce ke stažení. 

   

  Nabídka přístupu k programům Didakta pro žáky - Ke stažení

  Tělocvik pro děti:https://www.youtube.com/watch?v=BjPi-QiVnwA


  Informace o ošetřovném - škola potvrzení nevydává,stačí čestné prohlášení rodiče.

   

   

   

  Plánované akce: zatím všechny zrušeny.

   

  Plašení 6 - pohádka z prázdnin
  https://www.youtube.com/watch?v=mlLJiP3yjbk&feature=youtu.be

   

  V levém menu Mateřská škola - náměty učitelek MŠ pro práci s dětmi,včetně odkazů na doporučené stránky.
  Fotogalerie: 
  https://skoly-skolky.wixsite.com/senomaty-skolka - je potřeba mít heslo od učitelky MŠ