Úvodní stránka

základní a mateřská škola Senomaty

Skrytá kategorie

Vítejte na stránkách naší školy

Naše škola je otevřena všem dětem, rodičům i veřejnosti - a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žákovy osobnosti, tak zapojením školy i jejích žáků do veřejného života.
Jedním z hlavních cílů školy je intenzivní zaměření na výchovu mravních hodnot. Podporujeme spolupráci mezi žáky a vytváření dobrých sociálních vazeb. Pomáháme žákům nalézt žebříček hodnot, vést je k samostatnosti a tím je připravit na budoucí životní role. Na cestě k těmto cílům počítá škola s intenzivní spoluprací rodičů. Účinnou pomocí je také výuka etické výchovy, používání projektových metod a individuální přístup učitelů k žákům.
Snažíme se o to, aby osvojování vědomostí a výchova probíhaly v tvořivé, klidné až rodinné atmosféře.

Mateřská škola
Třída mateřské školy sídlí v 1.patře budovy Mateřské školy a je složena z dětí 3-6 letých. Práce s dětmi je rozdělena do 3 skupin podle věku. Veškeré činnosti v MŠ jsou vedeny Školním vzdělávacím programem. Mateřská škola má přímo ve své blízkosti na jižní straně rozlehlou zahradu s pískovištěm, průlezkami a skluzavkou.

Odborné pedagogické vedení dětí zajišťují 2 paní učitelky s dlouholetou praxí / viz. Učitelský sbor /.

Mateřská škola je umístěna na klidném místě v blízkosti lesů a bohaté přírodní scenérie. Proto i koncepce školy byla vedena ekologickým směrem a navíc velmi důležitým úkolem je vést děti ke získání přiměřené fyzické psychické a sociální samostatnosti, vypěstovat u dětí zdravé sebevědomí a sebejistotu.

Výchovně – vzdělávací činnost je rozdělena do 10 okruhů:

1. První poznání
2. Barevný podzim
3. Bude zima, bude mráz
4. Vánoce přicházejí
5. Zima, zima zimička
6. To to zebe
7. Když jaro zaťuká
8. Zkoumání přírody
9. Místo, kde žijeme
10. Těšíme se na prázdniny

Dominantní formou vzdělávání je hra, která je založena na prožitkovém učení. Při výběru úkolů je čerpáno z Kafometu – Katalog forem a metod práce pro mateřské školy.

Vedeme děti k dodržování:
- základních společenských norem chování
– k sebeobsluze
– k dodržování hygieny
– ke správnému stolování
– k dodržování základních pravidel bezpečnosti
– k péči o své zdraví
– k udržení si pořádku ve vlastních i společných věcech

Jezdíme s dětmi i na plavecký výcvik do Rakovníka.

Informace o ZŠ a MŠ
Naše škola má 1.stupeň se dvěma třídami, v I.třídě se vyučuje 1. a 2.ročník a ve 2.třídě se vyučuje 3. a 4.ročník, a 1 oddělení školní družiny. Škola má maximální kapacitu 40 žáků. Mateřská škola má kapacitu 25 dětí v 1 třídě a školní kuchyně kapacitu 100 strávníků. Cizím jazykem je ANGLIČTINA, kterou vyučujeme ve 3. a ve 4.ročníku.


Základní škola, mateřská škola a školní kuchyně sídlí v samostatných budovách v těsné blízkosti školy. Mateřská škola má k dispozici rozlehlou zahradu s pískovištěm a dětskými průlezkami, škola v současné době zahradu školy rekonstruuje.


Učitelé k mimoškolnímu vyžití žákům nabízejí kroužky kytara a divadelní kroužek, relaxační cvičení a angličtinka. Průběžné akce školy, výlety, exkurze, škola v přírodě, účast ve výtvarných a tělovýchovných soutěžích, výjezdy do divadel atd. nabízejí velmi pestrou škálu vyžití a podnětů pro rozvoj vědomostí, schopností a dovedností žáků. V obou třídách školy máme počítače a internet v jedné třídě, plánujeme zavedení internetu i do třídy druhé. Počítače využíváme při výuce i mimo ni.

Koncepční záměr rozvoje školy
Koncepce se opírá o koncepci rozvoje Obce Senomaty. Poloha obce předurčuje charakter zdejšího mini regionu a jeho požadavky na vzdělání místních dětí.

Jsme malotřídní škola se dvěma třídami – 1. třída / 1. a 2. ročník / a 2. třída / 3. a 4. ročník /.

Náš subjekt se skládá ze čtyř zařízení:
Základní škola  :cílová kapacita 40 žáků
Mateřská škola :cílová kapacita 25 dětí
Školní družina   : cílová kapacita 25 dětí                                                                                 Školní jídelna :cílová kapacita 100 stravovaných                                                                          

V budoucnosti chceme:
1. otevřít 5.ročník (nynější kabinet)
2. zrekonstruovat zahradu školy
3. zrekonstruovat zahradu školky
4. rekonstrukce ředitelny
5. pokud by škola měla k dispozici školní byt – přeměnila by jej na velkou tělocvičnu a z nynější tělocvičny by vytvořila třídu nebo hernu

(09.11.2010)

Novinky ze školy

 • IMG_1115.JPG

  Plánované akce školy, termín a čas může být upraven

  Plánované akce ZŠ:

  26.5.  dopravní hřiště Rakovník – na kolech

  27. a 28.5. Výročí budovy – den otevřených dveří – pátek, sobota – prohlídka, dokumenty

  2.6. Den Dětí Jesenice

  8.6. akademie, kulturní sál

  11.6.- 18.6. Hasiči soustředění v rekreačním středisku Plasy Zátiší. 

       15.6.  branný den

       16.6. Divadlo Letadlo 10.30   

       22.6. projektový den Techmánie Plzeň

       30.6.  KS -  zakončení školního roku

  Plánované akce MŠ:

  • 2.6.  Dětský den v Jesenici – jedou předškoláci a děti v prostředním vzdělávacím ročníku (prostředňáci), bližší informace budou upřesněny
  •         Kouzelník v MŠ ( bude upřesněno)
  • 8.6. Akademie základní a mateřské školy (bližší informace budou vyvěšeny na nástěnce)
  • 15.6. Branný den třída U SOVIČEK
  • 16.6. Divadlo Letadlo (v MŠ)
  • 23.6. okresní kolo atletické olympiády v Rakovníku (pojedou vybrané děti, bude včas upřesněno).
  • 27.6. Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky
  • 30.6. Slavnostní pasování předškoláků na školáky v KD Senomaty

   

   Od 9.5. do 27.5. bude v mateřské škole praktikantka ze střední pedagogické školy Beroun. Praxe bude probíhat na obou třídách naší mateřské školy.

   

   Od 23.5. do 27.5. budou třídy mateřské školy spojeny
                    (p.Chochulová ze studijních důvodů nepřítomna)


   

    
   

 • DSCF6017.JPG
 • DSCF0210.JPG

  Příjem žádostí do MŠ pro školní rok 2016-2017

  Ředitel MŠ a ZŠ Senomaty oznamuje, že všechny dětí, pro které rodiče požádali
  o přijetí do MŠ  ve šk.roce 2016-2017, byly přijaty.

  Rodiče si mohou po odevzdání evidenčního listu potvrzeného lékařem vyzvednout rozhodnutí o přijetí ve 2.třídě MŠ.